Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Natură moartă
Natură moartă
Natură moartă
Ebook157 pages31 minutes

Natură moartă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cézanne a transformat o ceașcă de ceai în ceva viu, ridicând natura moartă până la punctul în care a încetat să mai fie inanimată. Wassily Kandinsky a spus despre artistul francez: "A pictat aceste lucruri ca pe niște ființe umane pentru că a fost înzestrat cu darul de a desluși viața interioară din orice lucru." Pe lângă cele ale lui Cézanne, această carte este dedicată picturilor de natură moartă ale unor artiști precum Van Gogh, Matisse, Chardin și Picasso.
LanguageRomână
Release dateFeb 5, 2023
ISBN9781639199938
Natură moartă
Read preview

Read more from Victoria Charles

Related to Natură moartă

Related ebooks

Visual Arts For You

View More

Related categories

Reviews for Natură moartă

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Natură moartă - Victoria Charles

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1