Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Portrete ale Fecioarei 120 ilustraţii
Portrete ale Fecioarei 120 ilustraţii
Portrete ale Fecioarei 120 ilustraţii
Ebook189 pages35 minutes

Portrete ale Fecioarei 120 ilustraţii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În timpul Renașterii, pictorii italieni le înfățișau în mod tradițional pe soțiile patronilor lor drept Madone, adesea mai frumoase decât erau în realitate. De-a lungul secolelor, în picturile religioase, Madona a fost prezentată ca fiind mama lui Dumnezeu, blândă și protectoare. Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, Maria și-a pierdut treptat unele dintre caracteristicile sale spirituale și a devenit mai muritoare și mai accesibilă sentimentelor umane. Portrete de Fecioare luminează această evoluție și conține lucrări impresionante de Michelangelo, Caravaggio, Rubens, Fouquet, Dalí și Kahlo.
LanguageRomână
Release dateFeb 5, 2023
ISBN9781639199952
Portrete ale Fecioarei 120 ilustraţii
Read preview

Related to Portrete ale Fecioarei 120 ilustraţii

Related ebooks

Christianity For You