Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Romantismul
Romantismul
Romantismul
Ebook272 pages1 hour

Romantismul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Romantismul a fost o reacţie împotriva neoclasicismului, care a invadat secolul al XIX-lea şi a constituit o ruptură intelectuală veritabilă. Ideile romanticilor, de găsit printre alte surse în operele lui Victor Hugo şi ale Lordului Byron sunt exprimate şi în pictură de către Eugène Delacroix, Caspar David Friedrich şi William Blake. În sculptură, François Rude a indicat direcţia pe care avea s-o ia această nouă libertate artistică, însufleţindu-şi operele cu o aşa mişcare şi expresie până atunci niciodată întâlnite. Volumul oferă un studiu al diferitelor aspecte ale mişcării Romantismului, reconstruind descrescător diferitele sale etape. Mulţumită unei analize minuţioase şi profunde, cititorul poate înţelege în totalitatea ei mişcarea care a revoluţionat epoca.
LanguageRomână
Release dateFeb 5, 2023
ISBN9781639199945
Romantismul
Read preview

Related to Romantismul

Related ebooks

Art For You