Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta Renaşterii
Arta Renaşterii
Arta Renaşterii
Ebook268 pages9 hours

Arta Renaşterii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Renaşterea a început la sfârşitul secolului XIV în Italia, iar la sfârşitul secolului XVI cuprinsese întreaga Europã. Descoperirea splendorilor Greciei şi Romei antice a marcat începutul unei renaşteri a artelor, renaştere ce a urmat prãbuşirii certitudinii dogmatice a Evului Mediu. O serie de artişti au început sã inoveze în picturã, sculpturã şi arhitecturã. Redând idealul şi realul, sacrul şi profanul, mişcarea a oferit un cadru de referinţã care a influenţat arta europeanã în urmãtoarele patru secole. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Fra Angelico, Giorgione, Mantegna, Rafael, Albrecht Dürer şi Pieter Brueghel se numãrã printre artiştii care au adus contribuţii considerabile la arta Renaşterii.
LanguageRomână
Release dateFeb 5, 2023
ISBN9781639199792
Arta Renaşterii

Read more from Victoria Charles

Related to Arta Renaşterii

Related ebooks

Art For You