Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legendele lui Amaraji și Alte Povestiri
Legendele lui Amaraji și Alte Povestiri
Legendele lui Amaraji și Alte Povestiri
Ebook89 pages1 hour

Legendele lui Amaraji și Alte Povestiri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Povești din nord-estul Braziliei. Locuri, cultură și folclor nord-estic. O plimbare prin interiorul necunoscut al Braziliei. Gânduri importante despre viață. Reflecții necesare pentru a crește ca o ființă umană. Un amestec de narațiune cu auto-ajutor. Bun pentru toate gusturile literare.

LanguageRomână
Release dateFeb 5, 2023
ISBN9798215865408
Legendele lui Amaraji și Alte Povestiri

Read more from Aldivan Torres

Related to Legendele lui Amaraji și Alte Povestiri

Related ebooks