Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

ÎN AȘTEPTAREA lui DUMNEZEU: Zbor Cutezător către o Chemare prin Credință
ÎN AȘTEPTAREA lui DUMNEZEU: Zbor Cutezător către o Chemare prin Credință
ÎN AȘTEPTAREA lui DUMNEZEU: Zbor Cutezător către o Chemare prin Credință
Ebook188 pages3 hours

ÎN AȘTEPTAREA lui DUMNEZEU: Zbor Cutezător către o Chemare prin Credință

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă când îi spui Domnului, "Trimite-mă"?


Părinți cu experiență a doi copii ajunși adulți, activ implicați în slujire, și de multă vreme urmași ai lui Dumn

LanguageRomână
PublisherBarbara Kuhls
Release dateJan 27, 2023
ISBN9798218142995
ÎN AȘTEPTAREA lui DUMNEZEU: Zbor Cutezător către o Chemare prin Credință
Read preview

Related to ÎN AȘTEPTAREA lui DUMNEZEU

Related ebooks

Christianity For You