Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sfântul Vasile cel Mare si Alte Povesti
Sfântul Vasile cel Mare si Alte Povesti
Sfântul Vasile cel Mare si Alte Povesti
Ebook107 pages1 hour

Sfântul Vasile cel Mare si Alte Povesti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Istoria sfinților. Traiectoriile lor de viață până la mântuirea finală. Mulți creștini sunt exemple pe care trebuie să le urmăm și să evoluăm spiritual. Povestea unui tânăr student care a fost în capitală pentru a studia și a trăi viața urbană. Istoria ne arată diferitele situații și decizii pe care le putem lua în viața lor. Multe alegeri sunt finale, iar altele pot fi schimbate, în funcție de profunzimea cazului.

LanguageRomână
Release dateJan 15, 2023
ISBN9798215664087
Sfântul Vasile cel Mare si Alte Povesti

Read more from Aldivan Torres

Related to Sfântul Vasile cel Mare si Alte Povesti

Related ebooks

Christianity For You