Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ghidul meu Evoluție
Ghidul meu Evoluție
Ghidul meu Evoluție
Ebook109 pages1 hour

Ghidul meu Evoluție

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Evoluția ne cheamă să învățăm. Cu perfecțiunea cuvenită, ne putem elibera de lucrurile lumești. Experimentarea este legea învățării. Durerea ne învață și ne ghidează. Trebuie, mai presus de toate, să iertăm și să transcendem. Abia atunci vom ajunge la stadii elevate de evoluție. Avem cel mai mare instrument de partea noastră, liberul arbitru.

LanguageRomână
Release dateJan 10, 2023
ISBN9798215665251
Ghidul meu Evoluție
Read preview

Read more from Aldivan Torres

Related to Ghidul meu Evoluție

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You