Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto: Tagalog Bedtime Collection
Unavailable
Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto: Tagalog Bedtime Collection
Unavailable
Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto: Tagalog Bedtime Collection
Ebook30 pages5 minutes

Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto: Tagalog Bedtime Collection

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Maeengganyo ng librong ito ang mga bata na maging responsable at ayusin ang kanilang kuwarto. Sundan kung ano ang mga natutunan ng maliit na kunehong si Jimmy at ang kanyang mga Kuya sa picture book na ito. Natuto silang magtulungan, linisin ang kanilang mga kuwarto, at ligpitin ang kanilang kalat. 

Maaaring basahin ang istoryang ito sa inyong mga anak bago matulog at malilibang din ang buong pamilya! 

 

LanguageTagalog
Release dateJan 6, 2023
ISBN9781525912689
Unavailable
Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto: Tagalog Bedtime Collection

Related to Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto

Related ebooks

Reviews for Gusto Kong Panatilihing Malinis ang Aking Kuwarto

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words