Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Revendicarea Dragostei
Revendicarea Dragostei
Revendicarea Dragostei
Ebook76 pages32 minutes

Revendicarea Dragostei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cine nu a iubit vreodată în viața lor? Acest sentiment puternic agită aproape toată lumea. Confruntarea cu ea este dificil. Mesajul pe care îl aduce cartea este că trebuie să iubim întotdeauna indiferent de rezultate. Cine iubește este divin și în acest text există puțin din sufletul meu de vis.

LanguageRomână
Release dateDec 24, 2022
ISBN9798215464120
Revendicarea Dragostei

Read more from Aldivan Torres

Related to Revendicarea Dragostei

Related ebooks

Poetry For You