Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
High Stakes: Zwarte Dahlia MC, #2
Unavailable
High Stakes: Zwarte Dahlia MC, #2
Unavailable
High Stakes: Zwarte Dahlia MC, #2
Ebook372 pages5 hours

High Stakes: Zwarte Dahlia MC, #2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

De nachtmerrie is werkelijkheid geworden: Maddox heeft Dana in handen gekregen. Hij neemt haar mee naar een eiland en niemand heeft enig idee waar ze is. Terwijl Dana over al haar grenzen heen gaat in een poging om Freddy te beschermen, worstelt Roan met zijn verlies en probeert hij zijn pijn met drank te verdoven.

 

Terwijl Dana en Freddy op een ontsnapping broeden en Roan de zoektocht naar zijn verloofde weigert op te geven, komt er steeds meer op het spel te staan. Niet alleen wordt hun liefde getest, ook is het maar de vraag in hoeverre Dana en Roan elkaar nog zullen herkennen, wanneer ze elkaar eenmaal terugvinden…

LanguageNederlands
Release dateJan 23, 2023
ISBN9798215170472
Unavailable
High Stakes: Zwarte Dahlia MC, #2

Related to High Stakes

Related ebooks

Related categories

Reviews for High Stakes

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words