Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria filosofiei
Istoria filosofiei
Istoria filosofiei
Ebook1,258 pages23 hours

Istoria filosofiei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Prima istorie a filosofiei întrun singur volum care acoperă atât tradițiile occidentale, cât și cele orientale — o lucrare de referință prestigioasă și accesibilă, de la unul dintre cei mai străluciți gânditori de azi.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064016423
Istoria filosofiei
Read preview

Related to Istoria filosofiei

Related ebooks

Philosophy For You