Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Evanghelia după Ioan
Evanghelia după Ioan
Evanghelia după Ioan
Ebook389 pages5 hours

Evanghelia după Ioan

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Comentariul excelent realizat de dr. Bailey asupra Evangheliei după Ioan oferă o perspectivă din interior asupra câtorva din cele mai frumoase învățături ale lui Hristos către ucenicii Săi. Veți descoperi inima lui Dumnezeu atunci când Îl veți vedea pe Isus Hristos, Bunul Păstor, care Își dă viața pentru oile Sale, și pe Hristos – Pâinea vieții, care S-a coborât din cer pentru ca noi să avem viață din belșug. Să ne rugăm ca inimile noastre să fie umplute de bogățiile și plinătatea lui Dumnezeu, pe măsură ce studiem această Evanghelie preaiubită.
LanguageRomână
Release dateNov 8, 2022
ISBN9781596659872
Evanghelia după Ioan
Read preview

Read more from Dr. Brian J. Bailey

Related to Evanghelia după Ioan

Related ebooks

Books Recommended For You