Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Euforie
Euforie
Euforie
Ebook313 pages4 hours

Euforie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Euforie reconstituie ultimul an din viața uneia dintre cele mai importante poete ale secolului XX, zugrăvind portretul unei minți strălucite, angrenate întro luptă acerbă cu lumea, cu cei dragi – și, nu în ultimul rând, cu sine însăși.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786064016324
Euforie

Related to Euforie

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks