Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Depasirea de sine: Invidia si gelozia ca sanse pentru dezvoltarea personala
Depasirea de sine: Invidia si gelozia ca sanse pentru dezvoltarea personala
Depasirea de sine: Invidia si gelozia ca sanse pentru dezvoltarea personala
Ebook247 pages3 hours

Depasirea de sine: Invidia si gelozia ca sanse pentru dezvoltarea personala

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Când ne comparăm prea des cu ceilalți, când suntem însetați de posesii și faimă, înțepătura invidiei sau mușcătura geloziei ne va încerca inevitabil. Și, cum tinde să negăm sau să proiectăm asupra altora aceste sentimente, ele nu vor dispărea, ci ne vor "roade" pe dinăuntru, diminuândune stima de sine.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786067199826
Depasirea de sine: Invidia si gelozia ca sanse pentru dezvoltarea personala

Read more from Verena Kast

Related to Depasirea de sine

Related ebooks

Psychology For You