Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intalnirea. O filosofie
Intalnirea. O filosofie
Intalnirea. O filosofie
Ebook191 pages3 hours

Intalnirea. O filosofie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un salutar eseu filosofic în aceste vremuri în care tindem să ne retragem în noi înșine.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016409
Intalnirea. O filosofie

Related to Intalnirea. O filosofie

Related ebooks

Philosophy For You