Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Filosofia in Evul Mediu
Filosofia in Evul Mediu
Filosofia in Evul Mediu
Ebook1,351 pages20 hours

Filosofia in Evul Mediu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Filosofia în Evul Mediu reprezintă una dintre lucrările de referință ale lui Étienne Gilson, cel mai important istoric al filosofiei medievale. De la epoca patristică la Gerson, autorul reconstruiește povestea întâlnirii dintre revelația creștină și filosofia greacă, poveste care, trecând prin gândirea arabă și ebraică, ajunge la apogeu odată cu operele lui Toma d'Aquino, Albert cel Mare, Ioan Duns Scottus și William Ockham.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016355
Filosofia in Evul Mediu
Read preview

Related to Filosofia in Evul Mediu

Related ebooks

Philosophy For You