Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Exodul, revazut
Exodul, revazut
Exodul, revazut
Ebook480 pages7 hours

Exodul, revazut

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Forma finală a continuării la Neortodox (cartea aflată la baza seriei Netflix cu același nume), Exodul, revăzut spune povestea anilor de după plecarea lui Deborah Feldman din secta Satmar.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786064016331
Exodul, revazut
Read preview

Related to Exodul, revazut

Related ebooks

General Fiction For You