Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Napoleon nu a existat
Tartaria - Napoleon nu a existat
Tartaria - Napoleon nu a existat
Ebook143 pages1 hour

Tartaria - Napoleon nu a existat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Unul dintre cei mai importanți oameni din istoria lumii este un bărbat pe nume Napoleon Bonaparte. Ni se spune că acest om a schimbat lumea.


Dar…
Napoleon Bonaparte a existat cu adevărat?


Mulți cercetători au găsit dovezi matematice care arată că Napoleon Bonaparte nu a existat


Este istoria lumii o mare minciună?
Această carte va arăta dovezile pe care cercetătorii le-au găsit, care arată că Napoleon Bonaparte nu a existat

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateOct 23, 2022
Tartaria - Napoleon nu a existat

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Napoleon nu a existat

Related ebooks

History For You