Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Profesionistul
Profesionistul
Profesionistul
Ebook276 pages4 hours

Profesionistul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Profesionistul și Țintă în mișcare. Două romane într-o singură carte, apărută prima oară în 1985, și premiată de Uniunea Scriitorilor din România. Două proze cu mult suspans, scrise într-un ritm alert și cu umor, cu un protagonist fermecător și isteț – jurnalistul Andrei Mladin, un detectiv fără voie, apărut prima oară în Atac în bibliotecă.
LanguageRomână
Release dateOct 17, 2022
ISBN9786306542062
Profesionistul
Read preview

Related to Profesionistul

Titles in the series (8)

View More

Related ebooks

Crime Thriller For You