Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Filosofia ca mod de viata: Sursele autenticitatii
Filosofia ca mod de viata: Sursele autenticitatii
Filosofia ca mod de viata: Sursele autenticitatii
Ebook411 pages9 hours

Filosofia ca mod de viata: Sursele autenticitatii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Există două adagii existențialiste care mi se par foarte potrivite în contextul de față. Unul spune că nu există libertate, ci doar eliberare (o variantă ar putea fi: nu există libertate decât în eliberare). Celălalt afirmă că libertatea este o eternă perspectivă. Cred că cele două precizări nu se exclud, ci se completează. Prin prisma celei de-a doua, libertatea e văzută ca acea aspirație perpetuă care ne impulsionează mereu căutările, sinonimă cu valoarea de viitor pur, de viitor proiectat fără încetare. Libertatea este singurul proiect fără prezent printre atâtea proiecte fără viitor, singura perspectivă care mereu va să vină." Cristian Iftode
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 27, 2022
ISBN9786064015839
Read preview

Related to Filosofia ca mod de viata

Related ebooks

Philosophy For You