Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Freud şi psihanaliza
Freud şi psihanaliza
Freud şi psihanaliza
Ebook442 pages8 hours

Freud şi psihanaliza

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Una din cele mai cunoscute relaţii paideice din istoria psihologiei şi psihoterapiei este cea dintre Freud şi Jung. La început discipol preferat, ridicat de Freud la rangul de «prinţ moştenitor», Jung devine, începând cu 1912, fiu rătăcitor şi elaborează propria teorie despre inconştient şi terapia psihanalitică. Inconştientul colectiv ia locul inconştientului personal în centrul concepţiei lui Jung despre psihic. Nu doar ceea ce a fost îndepărtat din conştiinţă în prima copilărie dă conţinut inconştientului, aşa cum credea Freud, ci şi precipitatele experienţelor fundamentale ale speciei care n-au fost niciodată în conştiinţa individuală. Articolele din această carte, scrise de Jung în diferite momente ale vieţii, documentează evoluţia atitudinii psihanalistului elveţian faţă de psihanaliza freudiană de la acceptare fără rezerve la critică din perspectiva propriei concepţii.
VASILE DEM. ZAMFIRESCU
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 20, 2022
ISBN9786064015976
Freud şi psihanaliza
Read preview

Read more from C.G. Jung

Related to Freud şi psihanaliza

Related ebooks

Books Recommended For You