Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Jocuri iluminate
Tartaria - Jocuri iluminate
Tartaria - Jocuri iluminate
Ebook176 pages50 minutes

Tartaria - Jocuri iluminate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cine sunt oamenii la putere astăzi?
Mulți dintre acești oameni sunt actori?
Milionari și miliardari
Cine naiba sunt ei?
Pentru cine lucrează?


Dovezile matematice arată că oamenii de la putere se joacă


Sunt multe evenimente din întreaga lume organizate în mod fraudulos?
Sunt multe evenimente din întreaga lume false?
Spune mass-media lumii minciuni?

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateSep 6, 2022
Tartaria - Jocuri iluminate
Read preview

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Jocuri iluminate

Related ebooks

History For You