Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Meteorii
Meteorii
Meteorii
Ebook582 pages9 hours

Meteorii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sfruntat și liric, plin de înțelepciune și totodată de patimi perverse, romanul revarsă asupra cititorului un potop de ficțiuni și exerciții scriitoricești dintre cele mai diverse, mai mult stârnindui foamea de imaginar decât potolinduio.
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateSep 1, 2022
ISBN9786069785485
Meteorii

Related to Meteorii

Related ebooks

General Fiction For You