Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Creștinismul mistic: Învățăturile interioare ale Maestrului
Creștinismul mistic: Învățăturile interioare ale Maestrului
Creștinismul mistic: Învățăturile interioare ale Maestrului
Ebook238 pages3 hours

Creștinismul mistic: Învățăturile interioare ale Maestrului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Povestea lui Iisus și învățăturile sale sunt diferite de modul în care au fost spuse până acum.

Dacă doriți să descoperiți, prin scrierile lui Yogi Ramacharaka, în douăsprezece lecții, revizuirea dogmelor creștinismului prin prisma spiritualității orientale.

O nouă interpretare a Stelei de la Betleem, a virginității Mariei, a tinereții lui Iisus Hristos, a adevăratei naturi a lui Hristos, a răstignirii și a învierii sale ulterioare.

Descoperiți învățăturile ascunse și private pe care Iisus le-a împărtășit discipolilor săi dintr-o perspectivă total diferită.

LanguageRomână
Release dateAug 28, 2022
ISBN9781005348014
Creștinismul mistic: Învățăturile interioare ale Maestrului
Author

Yogi Ramacharaka

Yogi Ramacharaka is a pseudonym of William Walker Atkinson (1862 – 1932), who was a noted occultist and pioneer of the New Thought Movement. He wrote extensively throughout his lifetime, often using various pseudonyms. He is widely credited with writing The Kybalion and was the founder of the Yogi Publication Society.

Related to Creștinismul mistic

Related ebooks

Christianity For You