Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta
Unavailable
Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta
Unavailable
Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta
Ebook262 pages2 hours

Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta

Rating: 0 out of 5 stars

()

Unavailable in your country

Unavailable in your country

About this ebook

Kirja keroo niistä virikkeistä, vaikuuteista ja vastuksista, jotka koirjoittajan näkökulmiin vaikuttivat, ja joitten perustalta syntyi uusia terapeuttisen taidekasvatuksen käsitteitä ja malleja
LanguageSuomi
Release dateAug 24, 2022
ISBN9789528040828
Unavailable
Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta
Author

Riitta Parvia

Elämänkerrallinen, yleistajuinen tietokirja, joka kuvaa sitä, miten terapeutti, kouluttaja ja tutkija käyttää itseään luovasti työnsä välineenä.

Related to Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta

Related ebooks

Related categories

Reviews for Tie kohti terapeuttista tanssi- ja taidekasvatusta

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words