Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe patul morții: Istoria raialei Giurgiu
Pe patul morții: Istoria raialei Giurgiu
Pe patul morții: Istoria raialei Giurgiu
Ebook512 pages8 hours

Pe patul morții: Istoria raialei Giurgiu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Timp de peste patru sute de ani, orașul Giurgiu și cetatea sa de apărare, precum și câteva așezări rurale risipite prin jur, au aparținut, teritorial și administrativ, Înaltei Porți.
Considerat în sine, orașul nu reprezenta decât un mic târg comercial de frontieră, cu schelă la Dunăre, cosmopolit și rudimentar, iar localitățile din preajma sa, de asemenea, nu aveau valoare decât ca adăposturi, nefiind niciodată trecute pe harta lumii. Dar Giurgiul, prin intermediul portului său, asigura un tranzit continuu al mărfurilor de primă necesitate către Istanbul, cetatea sa de apărare se constituia în cel mai nordic bastion otoman, aflat la granița împărăției cu Europa, de unde, în caz de primejdie, se afluiau armate în Principatul Român, iar cătunele din proximitate susțineau alimentar acest vital complex, așa încât încă din Evul Mediu modestul oraș, situat între Orient și Occident, a devenit atractiv pentru nu mai puțin de trei mari imperii, care toate s-au întrecut, pe rând, în a-l cuceri. Or, lupta locuitorilor săi nu pentru a-și păstra identitatea, care, sub dominația turcilor, oricum era incertă, ci pentru a supraviețui, reprezintă conflictul acestei cărți, în care personajele au o strictă corespondență în realitate, evenimentele s-au întâmplat cu adevărat, iar întregul demers, în cele din urmă, nu e decât o pledoarie pentru arta de a triumfa istoric.

LanguageRomână
PublisherRemus Moise
Release dateAug 2, 2022
ISBN9781005795269
Pe patul morții: Istoria raialei Giurgiu
Author

Remus Moise

Remus Moise este fascinat de trecutul ținutului său natal din lunca Dunării - ținut care, conform unor istorici și arheologi de renume, a reprezentat „leagănul” vechii civilizații a Europei - și, de aceea, se străduiește atât să recompună acel magnific trecut, populându-l cu chipuri și cu întâmplări reale, cât și să le transmită cititorilor propria sa fascinație.Este creștin și, în scrisul său, pretutindeni se regăsește dragostea pentru umanitate.

Read more from Remus Moise

Related to Pe patul morții

Related ebooks

European History For You