Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Croquis: Per a quartet de corda
Croquis: Per a quartet de corda
Croquis: Per a quartet de corda
Ebook19 pages27 minutes

Croquis: Per a quartet de corda

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Aquest quartet de corda apareix després de 41 anys des de l'aparició del segon quartet de corda que va compondre Xavier Berenguel al 1957.

El compositor considera un repte interessant i formatiu composar per a quartet de cordes perquè aquets tipus de formació ofereix moltes possibilitats que es poden aprofitar dins de un llenguatge contemporani.

L'obra s'estructura en un únic moviment on les seccions es determinen per contrastos expressius.
LanguageEspañol
PublisherTritó
Release dateJul 18, 2022
ISBN9790692045953
Croquis: Per a quartet de corda

Related to Croquis

Related ebooks

Music For You

View More

Reviews for Croquis

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Croquis - Xavier Benguerel

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1