Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta și știința actorului: Strategii secrete corp-minte
Arta și știința actorului: Strategii secrete corp-minte
Arta și știința actorului: Strategii secrete corp-minte
Ebook152 pages2 hours

Arta și știința actorului: Strategii secrete corp-minte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Expresivității Generative™ este o tehnica de actorie și metoda evoluției personale deja cunoscută și răspândită la nivel internațional, și se naște din nevoia de a răspunde la două întrebări:
Cum poate arta și știința actorului să devină o metodă de îmbunătățire a vieții individului, influențând structura experienței subiective și sporind impactul comunicării verbale, paraverbale și non-verbale, asupra lui și a celorlalți?
Cum pot fi unele dintre cele mai recente descoperiri ale științei în domeniile psihologiei, comunicării și lingvisticii, să perfecționeze arta actorului, abilitatea lui să se identifice cu un personaj și să interpreteze o scenă într-un mod credibil?
Expresivitatea generativă este o metodă de transformare personală care poate spori capacitatea de a genera stări și de a îmbunătăți performanța prin impactul comunicării verbale, paraverbale și non-verbale, asupra noastră și a celorlalți, modificând percepția senzorială si emoțională a lumii din jurul nostru și creând noi realități, posibilități și resurse. 
LanguageRomână
Release dateJun 7, 2022
ISBN9791221349863
Arta și știința actorului: Strategii secrete corp-minte

Related to Arta și știința actorului

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Philosophy For You