Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atlasul modelelor pedagogice: –
Atlasul modelelor pedagogice: –
Atlasul modelelor pedagogice: –
Ebook166 pages1 hour

Atlasul modelelor pedagogice: –

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Această carte ne invită să facem încon­jurul lumii din perspectiva modelelor educaţionale de pretutindeni. De la sis­temele tradiţionale la cele mai revoluţio­nare metode de educaţie, Atlasul modelelor pedagogice ne permite să desco­perim tradiţii pedagogice din întreaga lume (Japonia, Suedia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Rusia, China). Aflată la intersecţia dintre călătorie şi ghid prac­tic de educaţie, lucrarea de faţă oferă o panoramă largă de metode pedagogice, fiecare dintre acestea fiind însoţită de definiţie, origine şi recomandări pentru a beneficia în practică de toate avanta­jele sale. Cu ajutorul acestui atlas, veţi desco­peri cele mai fascinante modele edu­caţionale ale planetei noastre.
Yohann Duval este profesor pentru în­văţământul primar şi preşcolar şi a prac­ticat mulţi ani pedagogia Montessori. Cu acest volum, el semnează prima lui carte, rodul călătoriilor sale şi al căutării de noi modele educaţionale adaptate noilor generaţii.
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807343
Atlasul modelelor pedagogice: –

Related to Atlasul modelelor pedagogice

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You