Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

China ca supraputere: –
China ca supraputere: –
China ca supraputere: –
Ebook394 pages6 hours

China ca supraputere: –

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„«Decuplajul» Chinei și al SUA, precum și transformarea competiției în confruntarea lor, la care forțează unii fără a lua în considerare consecințele, periclitează ordinea lumii. Dezvoltările la care umanitatea se angajase după anul 1972 vor fi înlocuite cu o serie de conflicte. Este improbabil ca acestea să rezolve ceva în epoca în care proliferarea nucleară nu s-a oprit, iar o nouă generație de arme a intrat pe scenă. Terorismul se va simți din nou în largul său, după ce a putut fi redus grație înțelegerilor dintre SUA, Rusia, China și UE. Particularismele – etniciste, confesionale, culturaliste etc. – vor izbucni cu o forță nouă pe fondul unor acțiuni ce nu au cum să rămână raționale. Pe scurt spus, distrugerea «cuplajului» va antrena falii mai mari în umanitatea actuală decât se discută și se anticipează astăzi. Fiecare om îi va resimți efectele.” ANDREI MARGA
LanguageRomână
PublisherNiculescu
Release dateMay 20, 2022
ISBN9786063807084
China ca supraputere: –

Related to China ca supraputere

Related ebooks

Reviews for China ca supraputere

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    China ca supraputere - Andrei Marga

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1