Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Din nou acasă
Din nou acasă
Din nou acasă
Ebook491 pages8 hours

Din nou acasă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Madelaine Hillyard este un chirurg cardiolog de renume mondial, aflată la apogeul carierei. Viața ei personală este însă mult mai puțin reușită. Mamă singură, iubitoare, dar suprasolicitată, se ceartă în permanență cu fiica ei adolescentă.
LanguageRomână
Release dateNov 11, 2021
ISBN9786063391071
Din nou acasă

Read more from Kristin Hannah

Related to Din nou acasă

Related ebooks

Sagas For You

View More