Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Salamandre
Salamandre
Salamandre
Ebook225 pages4 hours

Salamandre

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Traficanți de organe, o stație spațială, un experiment social în cartierul Cotroceni și o femeie care își pierde mințile în cea mai lungă noapte din viața ei. Patru personaje, patru întâmplări stranii.
LanguageRomână
Release dateJun 7, 2021
ISBN9786063391057
Salamandre

Related to Salamandre

Related ebooks

Fantasy For You