Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sonata pentru acordeon
Sonata pentru acordeon
Sonata pentru acordeon
Ebook359 pages6 hours

Sonata pentru acordeon

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ferentari, dragoste, pasiune, luptă pentru supraviețuire într-o lume aflată în marginea Bucureștiului și a istoriei. Scris cu nerv, într-o manieră care a creat un trend și o serie de epigoni, Sonata pentru acordeon este primul roman postdecembrist.
LanguageRomână
Release dateMar 19, 2021
ISBN9786063390784
Sonata pentru acordeon
Read preview

Related to Sonata pentru acordeon

Related ebooks

Fantasy For You