Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Translucid
Translucid
Translucid
Ebook415 pages7 hours

Translucid

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Prozatoarea are mână sigură și instinct prompt, purtându-și cititorul prin meandrele unei narațiuni turate ca un motor cu care s-ar putea decola dincolo de stratosferă, și care încearcă să rezoneze cu subtilele frecvențe și modulații ale materiei universale. Translucid are toate atuurile pentru a fi un roman de succes.” Claudiu Komartin
LanguageRomână
Release dateOct 15, 2021
ISBN9786063390746
Translucid

Related to Translucid

Related ebooks

Fantasy For You