Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Toate pacatele noastre
Toate pacatele noastre
Toate pacatele noastre
Ebook203 pages3 hours

Toate pacatele noastre

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Romanul Toate păcatele noastre este o poveste despre psihologia traumei ignorate, care atinge subtil multe dintre tabuurile societății. O voce proaspătă, un subiect sensibil, o carte despre personalitate, tinerețe și maturitate, dar mai ales despre instabilitatea opiniilor.
LanguageRomână
Release dateNov 23, 2021
ISBN9786063390715
Toate pacatele noastre

Related to Toate pacatele noastre

Related ebooks

Fantasy For You