Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Migratii
Migratii
Migratii
Ebook347 pages5 hours

Migratii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pământul, într-un viitor nu prea îndepărtat. Optzeci la sută din speciile de animale au dispărut. Rândunicile-de-mare arctice migrează dintr-o emisferă în alta, din zona arctică în Antarctica și înapoi, odată cu schimbarea celor două anotimpuri polare. În călătoria lor, sunt condiționate de găsirea puținelor bancuri de pește rămase în oceane. Și se pare că se află la ultima lor migrație, după care și ele vor dispărea.
LanguageRomână
Release dateMar 18, 2022
ISBN9786063390043
Migratii
Read preview

Related to Migratii

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You