Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

DEKLARACJA PODATKOWA 2017: AUSTRIA
DEKLARACJA PODATKOWA 2017: AUSTRIA
DEKLARACJA PODATKOWA 2017: AUSTRIA
Ebook139 pages1 hour

DEKLARACJA PODATKOWA 2017: AUSTRIA

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Zadaniem przygotowanej w języku polskim publikacji jest umożliwienie podatnikowi pochodzenia polskiego samodzielnego wypełnienienia austriackiego formularza rocznego zeznania podatkowego – samodzielnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w Austrii.

Wydatki specjalne, koszty uzyskania przychodów, czy też koszty nadzwyczajne – w deklaracji podatkowej jest kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Czy to się opłaca? Tak, opłaca się! W wielu przypadkach po złożeniu rocznego zeznania podatkowego uzyskuje się zwrot podatku z Urzędu Skarbowego.
LanguageDeutsch
Publisherneobooks
Release dateMay 2, 2018
ISBN9783742739780
DEKLARACJA PODATKOWA 2017: AUSTRIA

Related to DEKLARACJA PODATKOWA 2017

Related ebooks

General Fiction For You