Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fata Din Oraș - O Poveste
Fata Din Oraș - O Poveste
Fata Din Oraș - O Poveste
Ebook20 pages16 minutes

Fata Din Oraș - O Poveste

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un detectiv care este pe urmele unui criminal cu sânge rece se lasă distras de o tânără superbă.

Câteva crime înspăimântătoare au fost comise în Satul Boem, în districtul cultural al orașului. Toate victimele sunt de sex masculin și ultima dată au fost văzute dansând în câteva cluburi din Sat. Detectivul John Yates și detectivul James William Coleman, poreclit „Jim Bill”, au fost trimiși să supravegheze unul din aceste cluburi de noapte, căutând persoana care este în spatele „Crimelor Dansante”. Dar situația se complică atunci când detectivul Coleman face o obsesie pentru o tânără foarte frumoasă pe care o vede în club. Fiecare bărbat se holbează la ea. Fiecare bărbat o vrea doar pentru el. Oare această fată îl va face pe Coleman să piardă șansa de a prinde criminalul? Aflați totul în povestea neobișnuită scrisă de T. M. Bilderback, inspirată de cântecul lui Nick Gilder, „Hot Child in the City”!
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJul 10, 2019
ISBN9788893988063
Fata Din Oraș - O Poveste

Related to Fata Din Oraș - O Poveste

Related ebooks

Horror Fiction For You

View More

Related categories

Reviews for Fata Din Oraș - O Poveste

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Fata Din Oraș - O Poveste - T. M. Bilderback

  CONȚINUT

  Informații despre drepturile de autor

  Fata din Oraș

  Despre Autor

  Alte Opere ale Autorului

  — Chiar nu știu, Johnny! zise detectivul de gradul trei James William Coleman.

  Câțiva din ceilalți detectivi făceau referire la el folosind numele „Jim Bill", ca un fel de tribut adus sângelui sudic al lui Coleman și vechiului serial de televiziune The Waltons[1]. El nu avea nimic împotrivă. Îl făcea să se simtă special. Bineînțeles, Jim Bill era special. Făcea parte din Poliție de doar cinci ani. Se angajase aici imediat după ce terminase facultatea cu o diplomă în Justiție Penală și fusese promovat la rang de detectiv de gradul trei în doar patru ani. Avea doar douăzeci și șapte de ani.

  Partenerul său, John Yeats, detectiv de gradul unu, stătea la masă cu el. Se aflau într-un club mic în Satul Boem, din zona culturală a orașului, și fuseseră repartizați la soluționarea cazului „Crimele Dansante". Patru oameni fuseseră uciși în oraș și toți mutilați și dezmembrați într-un fel oribil. Inima și ficatul fuseseră scoase

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1