Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Succesul Nu Este Imposibil: Noi Metode De Gândire Creativă
Succesul Nu Este Imposibil: Noi Metode De Gândire Creativă
Succesul Nu Este Imposibil: Noi Metode De Gândire Creativă
Ebook30 pages18 minutes

Succesul Nu Este Imposibil: Noi Metode De Gândire Creativă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cum să îți schimbi viața prin schimbarea modului de gândire. Idei care generează succes. Idei care pot valora milioane de dolari. Gândirea creativă este calea ta spre succes!
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateMar 30, 2021
ISBN9788835421849
Succesul Nu Este Imposibil: Noi Metode De Gândire Creativă

Related to Succesul Nu Este Imposibil

Related ebooks

Creativity For You

View More