Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Orasul Tartar: Romanian
Tartaria - Orasul Tartar: Romanian
Tartaria - Orasul Tartar: Romanian
Ebook146 pages1 hour

Tartaria - Orasul Tartar: Romanian

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este Orașul Tatar?


Unde este Orașul Tatar?


De ce nu a auzit nimeni de Tartar City?


 


Această carte va examina istoria căderii și distrugerii Orașul Tatar


Această carte va arăta unele dintre cercetările pe care Anatoly Fomenko și alții le-au făcut cu privire la istoria lumii


Această carte va arăta unele dintre faptele pe care cercetătorii le menționează - și sunt furnizate dovezi foto pentru a vă arăta că David Ewing Jr a făcut cercetări adecvate pentru a verifica ce spun cercetătorii despre această chestiune

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateDec 31, 2021
Tartaria - Orasul Tartar: Romanian
Read preview

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Orasul Tartar

Related ebooks

Books Recommended For You