Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Taina Cavalerului de Dolenga
Taina Cavalerului de Dolenga
Taina Cavalerului de Dolenga
Ebook399 pages5 hours

Taina Cavalerului de Dolenga

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un maestru al thrillerului polițist și de spionaj!


Proaspăt ieșit de pe băncile școlii, locotenentul Virgil Conta, repartizat la Direcția Generală a Miliției, visează să primească un prim caz important. Se trezește însa cu un simplu caz de fals în acte publice, pe care, teoretic, îl poate rezolva într-o zi. Cazul ia rapid o întorsatură suprarealistă: suspectul principal își recunoaște inițial vinovația, după care se răzgândește și declară că este Mare Duce de Letonia, Cavaler de Dolenga, conducător ocult al României și Mesopotamiei și slujitor devotat al Sfintei Brigita. Însă ciudățeniile nu se opresc aici.


Conta primește amenințări cu moartea, soția inculpatului moare într-un incendiu suspect, o martoră se sinucide, sunt descoperite zeci de dosare de pensionare false. Apare și un „Personaj X“ care dă ordinele și pe care toți l-au vazut, dar pe care nimeni nu-l cunoaște. Iar tânărul locotenent Conta trebuie să-l găsească.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 6, 2021
ISBN9786069605608
Taina Cavalerului de Dolenga
Read preview

Read more from Haralamb Zincă

Related to Taina Cavalerului de Dolenga

Related ebooks

Reviews for Taina Cavalerului de Dolenga

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Taina Cavalerului de Dolenga - Haralamb Zincă

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1