Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Donna Alba
Unavailable
Donna Alba
Unavailable
Donna Alba
Ebook496 pages8 hours

Donna Alba

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Despre ultimul roman publicat în timpul vieții de Gib Mihăescu s-a scris suficient, criticii și istoricii literari realizând, pe lângă

judecăți de valoare (după Rusoaica, Donna Alba este considerat al doilea roman gibmihăescian care rezistă), acțiuni de definire și

catalogare, de fiecare dată însă în centrul atenției comentatorilor a fost personajul narator, Mihai Aspru – tânăr „plebeu“, cu un acut

sentiment al nevoii de izbândă socială („Iar eu am multe de întreprins. Mai întâi să-mi refac situația mea… civilă“), care, la

terminarea liceului, o întâlnește pe „stăpâna visurilor“ sale și, după un deceniu de „asediu amoros“, dar și de parvenire, se pare că-și

vede împlinite cele două năzuințe ale sale: iubirea și căpătuirea. Interpretând romanul din perspectiva acestor dominante – obsesia

erotică și avansarea în plan social –, criticii s-au referit la „îndoitul caracter al romanului, acela de mare poem al dragostei și de

virtuos roman de aventuri“ (Perpessicius), la „tema vădit stendhaliană“ (Pompiliu Constantinescu), la „monoideismul erotic

al lui Mihai Aspru“ (Șerban Cioculescu), la faptul că „Mihai Aspru nu este un obsedat erotic, ci un simplu ambițios“, căci el „nu

cucerește Femeia, ci își apropriază Aristocrația“ (Nicolae Manolescu), iar Donna Alba „nu este /…/ simbolul unei iubiri, ci simbolul

unei ambiții – virile ce e drept, dar al cărei mobil îl constituie, mărturisit sau nu, snobismul“

(I. Negoițescu).

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 3, 2021
ISBN9786069739914
Unavailable
Donna Alba

Related to Donna Alba

Related ebooks

Reviews for Donna Alba

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words