Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jocurile Daniei
Jocurile Daniei
Jocurile Daniei
Ebook255 pages4 hours

Jocurile Daniei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Iat-o pe Dania, o ființă volatilă, tulburătoare, ceva între materie moale si himeră, imprevizibilă și contradictorie, trăind într-un prezent continuu. Și iată-l pe Sandu, bărbatul rătăcit în infinitele lui ipoteze, proiectand noi tentative de a o determina la o minima consecvență, de a o prinde într-o oarecare legatură, de a-și îmbogăți realitatea cu prezența ei. Ceea ce îi desparte este intuiția femeii că a iubi un om nu înseamna a-i ceda locul central în propria viata. Anton Holban creează, în „Jocurile Daniei”, o apoteoză a spiritului feminin, aureolat de libertatea lui vitală. (Oxana Gherman)


Jocurile Daniei este un roman care pune pe tapet dinamicile unei societăți mondene într-o formula rară, la data respectivă, în spațiul românesc.

Jocurile Daniei este, înainte de toate, unul dintre cele mai moderniste romane ale epocii, unul dintre vârfurile unui subgen care, abia după 1930, se manifestă cu toată forța în spațiul românesc – romanul de dragoste. Eroina acestui roman este un construct, un obiect a cărui voce se face auzită doar pentru a-și confirma propriile limitări arhitecturale. Dania este cea mai autentică golden girl a literaturii romane, iar tragedia ei este aceea de a aparea cu cateva decenii mai târziu, când neadecvarea ei la contextul istoric și literar poate duce la interpretări reducționiste.Dania este primul personaj feminin pe care naratorul nu-l mai educă, prima femeie care rastoarnă raporturile dintre naratorul-barbat si eroina și are avantajul unei poziții superioare. (Daiana Gardan)

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 3, 2021
ISBN9786069739938
Jocurile Daniei
Read preview

Related to Jocurile Daniei

Related ebooks

Reviews for Jocurile Daniei

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Jocurile Daniei - Anton Holban

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1