Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rusoaica
Rusoaica
Rusoaica
Ebook367 pages6 hours

Rusoaica

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Literatura evoluează – dar nu pornind de la capodopere și reușite formale, cum s-a crezut mereu, ci de la „zgomotul de fundal” al producției literare de piață.


Rusoaica e un roman pe măsura timpului în care a aparut. Reconfortant pentru publicul interbelic, el îl reasigură pe cititor de faptul că actiunile omenești, chiar și cele aflate sub învelișul complex al culturii (aici: fuga dupa Rusoaica din romanele rusești), sunt naturale și primare – și ca instinctul sexual agresiv-irațional și, implicit, relațiile inegale dintre genuri fac parte din acestea.

Citită in context, se poate observa cum narațiunea respectivă promovează tacit un sistem de valori desuet. Totuși, ca de obicei, literatura reușește – cu sau fara voia autorului – să scoata in evidența anumite nuanțe ideologice importante, care au fost ascunse sau ignorate în trecut.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJun 22, 2021
ISBN9786069739693
Rusoaica
Read preview

Related to Rusoaica

Related ebooks

Reviews for Rusoaica

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Rusoaica - Gib Mihăescu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1