Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ioana
Ioana
Ioana
Ebook223 pages3 hours

Ioana

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Recuperată târziu ca operă importantă a canonului interbelic, Ioana este poate cartea cea mai proustiană – adaptată la fondul și la tramele autohtone – dintre toate romanele cu astfel de ambiții scrise de prozatorii români în epocă.


Romanul e o excepție în literatura noastră, propunând un personaj feminin cu atribute bine individualizate, ce e mai degrabă un agent activ (nu pasiv) în cadrul cuplului protagonist. În plus, Holban reușește să scoată parțial povestea Adulterinei din cadrele strâmte și clișeizate ale literaturii vremii.

Ioana marchează un moment experimental și este un vârf al proustianismului românesc.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJun 22, 2021
ISBN9786069739624
Ioana

Related to Ioana

Related ebooks

Reviews for Ioana

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Ioana - Anton Holban

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1