Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Speranța pentru speranța
Speranța pentru speranța
Speranța pentru speranța
Ebook319 pages4 hours

Speranța pentru speranța

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fiind ultima carte din trilogia Speranței, acest roman ne prezintă felul în care destinul și maestrul în arta deghizarii, David Clementi, vor face să decurgă peripețiile prin care trec cei doi antieroi tragicomici, Sergiu Ceclan și Silviu Balamela. Vei avea de parcurs o parodie fin țesută, deși pe alocuri ața roșie a tramei va mai iesi din tivul prozei, cu amendamentul, însă, că orice exagerare este intenționată. Debordând de un umor dement, Leonida Neamțu va trage, în „Speranță pentru speranță“, multe palme peste obrazul gros al partidului german de tristă amintire.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateDec 16, 2021
ISBN9786069629444
Speranța pentru speranța

Read more from Leonida Neamțu

Related to Speranța pentru speranța

Related ebooks

Reviews for Speranța pentru speranța

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Speranța pentru speranța - Leonida Neamțu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1