Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căpitanul Apostolescu și spionii
Căpitanul Apostolescu și spionii
Căpitanul Apostolescu și spionii
Ebook207 pages2 hours

Căpitanul Apostolescu și spionii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pentru soluționarea unui caz complex, căpitanul Apostolescu are de înfruntat un criminal cu o fantezie diabolică.

O femeie este găsită ucisă în propria casă. Soțul și fiul ei mai mic nu sunt de găsit. Nu există niciun fel de indicii care să-i îndrepte pe căpitanul Apostolescu și pe locotenentul Simionescu către o pistă solidă. După cercetări amănunțite, în urma găsirii unei liste cu nume și a organizării unei pânde în pădure, este prins un posibil suspect. Acesta le propune anchetatorilor, ca explicație pentru moartea femeii și dispariția celor doi bărbați, o conjurație abracadabrantă, desprinsă parcă din romanele de spionaj. Cum vor lămuri cei doi politiști misterele cu care se confruntă? Vor fi găsiți bărbații dispăruți? Dar asasinul femeii? Însoțește-i pe investigatori pe parcursul întregii anchete și, la final, vei avea o mare surpriză!

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 25, 2021
ISBN9786069629284
Căpitanul Apostolescu și spionii

Read more from Horia Tecuceanu

Related to Căpitanul Apostolescu și spionii

Related ebooks

Reviews for Căpitanul Apostolescu și spionii

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Căpitanul Apostolescu și spionii - Horia Tecuceanu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1