Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“
Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“
Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“
Ebook415 pages6 hours

Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

În Toporul de Argint facem cunoștință cu Adrian Mocanu, proaspăt absolvent de Științe Juridice.

Acesta este detașat într-un orășel din Maramureș, pentru a ancheta un caz de dispariție.

Tot cu Adrian Mocanu ne întâlnim și în Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“, protagonistul fiind de data aceasta în plină ascensiune profesională, într-un orășel numit M., unde achetează o presupusă sinucidere.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 29, 2021
ISBN9786069629116
Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“

Read more from Leonida Neamțu

Related to Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“

Related ebooks

Reviews for Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“

Rating: 3 out of 5 stars
3/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Toporul de Argint. Moartea, ca o floare de „Nu-ma-uita“ - Leonida Neamțu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1