Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căpitanul Apostolescu și filiera
Căpitanul Apostolescu și filiera
Căpitanul Apostolescu și filiera
Ebook351 pages5 hours

Căpitanul Apostolescu și filiera

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cazul unei persoane ucise îi silește pe căpitanul Apostolescu și pe locotenentul Simionescu să plece la Constanța, pentru a face cercetări la o fabrica de pește, unde lucrase victima. În oraș sunt descoperite, unul dupa altul, mai multe cadavre. Pare să existe o legătură cu primul caz, dar autorul nu poate fi identificat, cum nu poate fi aflată nici arma crimei. Un asasinat cu aceleași caracteristici este comis și în București. Nu pare să existe un mobil care să lege toate aceste crime.

Ancheta evoluează cu mari dificultăți, dar colaborarea cu Interpolul aduce câteva lămuriri. Ramâneți alături de căpitanul Apostolescu pentru a afla deznodământul acestui roman care vă va ține cu sufletul la gură!

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 28, 2021
ISBN9786069605776
Căpitanul Apostolescu și filiera

Read more from Horia Tecuceanu

Related to Căpitanul Apostolescu și filiera

Related ebooks

Reviews for Căpitanul Apostolescu și filiera

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Căpitanul Apostolescu și filiera - Horia Tecuceanu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1